Stuur op energie!

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle  overeenkomsten tussen Nine Logt Coaching (NLC) en haar  opdrachtgever betreffende deelname aan of opdracht tot coaching- en trainingsactiviteiten in de ruimste zin des woords. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die NLC uitvoert onder de naam; De EnergieFactor, en haar opdrachtgever betreffende deelname aan of opdracht tot coaching- en trainingsactiviteiten  in de ruimste zin des woords. De EnergieFactor  is een productie van NLC. 

Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en De EnergieFactor, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Op iedere overeenkomst tussen De EnergieFactor en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In enig geval van geschil is de bevoegde rechter in Breda aangewezen hiervan kennis te nemen. 

2. Honorarium, tarieven en reiskosten

 1. De honorering van de door De EnergieFactor, geleverde diensten, berust op uurtarieven of dagdeeltarieven.
 2. Daar waar sprake is van dagdelen, heeft dit altijd betrekking op een ochtend, middag of avond van maximaal 3,5 uur.
 3. De kosten en organisatie van de accommodatie (evenals de kosten van het verblijf dan wel voorovernachting van de coach/trainer in of nabij de accommodatie) zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De tarieven zijn voor particulieren altijd  inclusief BTW en voor zakelijke opdrachtgevers altijd exclusief BTW. De BTW  wordt apart vermeld in de factuur en is voor rekening van de opdrachtgever. Het dagdeeltarief is inclusief gebruik van videoapparatuur en exclusief gebruik van eventuele beamer, scherm, geluidsinstallatie en internetverbinding.
 5. Reiskosten zijn gebaseerd op een vergoeding van € 0,30 perkilometer. 

3. Betaling

Facturen worden verstuurd na uitvoering (of in overleg na aanvang) van de coaching- of trainingactiviteiten. In overleg kan gefactureerd worden  in meerdere termijnen. Nadere specificatie van de manier van factureren wordt opgenomen in de coachovereenkomst.

De betalingstermijn is veertien dagen na factuurdatum.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan wordt de wettelijke rente berekend over het uitstaande bedrag. De gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €120,=. 

4. Annulering

 1. Bij coachings-  en voortgangsgesprekken

Voor annulering of datawijziging binnen een week voor de uitvoeringsdatum wordt 50% in rekening gebracht van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Voor annulering of datawijziging binnen 24 uur voor de uitvoeringsdatum wordt 100% van het oorspronkelijke  bedrag in rekening gebracht.

 1. Bij training en workshopactiviteiten
 1. Annuleringen, datawijziging of andere ingrijpende wijzigingen in de reeds verstrekte opdracht zijn tot 4 weken voor de uitvoeringsdatum kosteloos, met uitzondering van de reeds gemaakte kosten ter voorbereiding.
 2. Voor annulering of datawijziging van 4 tot 2 weken voor de uitvoeringsdatum wordt 50% in rekening gebracht van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Voor annulering of datawijziging van 2 weken tot 1 week voor de uitvoeringsdatum wordt 75 % in rekening gebracht. Bij  annulering of datawijziging vanaf 1 week tot aan de uitvoeringsdatum zelf,    wordt 100 % van het oorspronkelijke bedrag in rekening gebracht. 

5. Gedragscodes

 1. De coach/trainer acht zich verplicht tot zorgvuldige omgang met en geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie over de organisatie en de medewerkers van de opdrachtgever.
 2. Informatie over individuele deelnemers wordt slechts aan derden verstrekt wanneer de deelnemer ervan op de hoogte is gesteld en hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft. 

6. Personeel

 1. De EnergieFactor kan in overleg met de opdrachtgever de bemensing van de opdracht wijzigen. De wijziging mag de kwaliteit van uitvoering van de opdracht niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
 2. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met De EnergieFactor plaatsvinden. 

7. Overmacht

 1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van coaches/ trainers/ acteurs/ adviseurs ingezet door De EnergieFactor ontslaat De EnergieFactor  van het nakomen van de overeengekomen  leveringsplicht en de opdrachtgever van afnameplicht, zonder dat de opdrachtgever of De EnergieFactor uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten of schade kunnen doen gelden. In overleg wordt bekeken of de uitvoeringsdatum kan worden verschoven.
 2. In geval van overmacht zal De EnergieFactor de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen. 

8. Aansprakelijkheid

 1. Eigendommen van de opdrachtgever, dan wel van uitvoeringslocaties zal De EnergieFactor met dezelfde zorg behandelen die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
 2. De EnergieFactor  is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, die tijdens de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever zou worden toegebracht door De EnergieFactor of door een ander die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking met De EnergieFactor heeft verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Indien een derde schade lijdt door het handelen of nalaten van  De EnergieFactor  of een ingeschakelde derde, en hetzij die derde daarvoor De EnergieFactor aansprakelijk stelt, hetzij die derde daarvoor de opdrachtgever aansprakelijk stelt en deze laatste daarvoor regres zou willen nemen op De EnergieFactor, geldt tussen partijen, dat die schade uiteindelijk zal worden gedragen door de opdrachtgever, tenzij er aan de zijde van De      EnergieFactor  sprake is van opzet of grove schuld.
 4. Wanneer een opdrachtgever een door een bevoegde rechter gegrond verklaarde klacht heeft jegens De EnergieFactor, kan DeEnergieFactor voor maximaal het bedrag van de betreffende coachovereenkomst aansprakelijk worden gesteld. 

9. Intellectueel eigendom

 1. Op de door De EnergieFactor ontwikkelde coachingsmateriaal,  hand-outs, werkmappen, opleidingsmateriaal, rapporten en voorstellen rust auteursrecht. Het      verstrekte materiaal is alleen voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan dit materiaal voor anderen ter beschikking te stellen, aan te passen of te vermenigvuldigen zonder schriftelijk toestemming van De EnergieFactor. 

10. Klachtenprocedure

 1. Doel van de onze klachtenprocedure

Het doel van deze procedure is de klachten van opdrachtgevers zodanig te ontvangen, registreren, behandelen en evalueren dat:
- de opdrachtgever zich behoorlijk behandeld voelt m.b.t. de klachtenprocedure;
- de klacht na wederzijdse tevredenheid wordt opgelost;
- herhaling van dezelfde klacht wordt voorkomen;
- de diensten die De EnergieFactor levert geoptimaliseerd blijven.

 1. Werkwijze

2.1 Ontvangen en registreren

De EnergieFactor ontvangt uw klachten op klantgerichte wijze. Wij registreren de klacht direct na ontvangst op een klachtenformulier. U ontvangt afhankelijk van de aard van de klacht een telefonische of schriftelijke reactie binnen 5 werkdagen na het uiten van de klacht. Van de klacht worden de volgende gegevens geregistreerd: - datum van ontvangst; - van opdrachtgever: naam contactpersoon; telefoonnummer; e-mailadres; - naam ontvanger De EnergieFactor; - korte omschrijving klacht.

    2.2 Klachtenbehandeling

De EnergieFactor komt binnen 1 maand na het ontvangen van de klacht tot een passende oplossing in overleg met de opdrachtgever.

De oplossing leggen wij vast op het klachtenformulier waarop waarin wordt vermeld:- namen van opdrachtgever als van de behandelaar van de klacht; - een omschrijving van de klacht; -de mogelijke oorzaken van de klacht; - gewenste oplossing; - oplossing dan wel gemaakte voortgangsafspraken; - wel/niet overeenstemming met klant; - datum.

    2.3 Vaststellen oorzaak en oplossen probleem

De EnergieFactor stelt de mogelijke oorzaken van de klacht vast en gaat na of een structurele oplossing c.q. preventieve maatregelen gewenst zijn. Oorzaak en oplossingen moeten op het klachtenformulier worden aangegeven

3.  Verantwoordelijkheden

Wij zijn verantwoordelijk voor: het correct ontvangen en de analyse van uw klacht; de archivering van uw klacht op een formulier; een behoorlijke afhandeling  van uw klacht; een afwikkeling van uw klacht waarbij het streven is te komen tot een oplossing naar wederzijdse tevredenheid.

4. Registraties

Het klachtenformulier wordt opgeborgen in ons daarvoor bestemde systeem. De registratielijst van in behandeling zijnde klachten wordt bewaard tot 5 jaar na dato.

5. Bezwaar

Bent u niet tevreden met de wijze waarop uw klacht in behandeling is genomen, dan schakelen wij een onafhankelijke, derde partij in.

Onze partner